Reykjavik, Iceland

Reykjavik, Iceland

 Frankfurt, Germany

Frankfurt, Germany

 Xi'an, China

Xi'an, China

 Xi'an, China

Xi'an, China

 Xi'an, China

Xi'an, China

 Xi'an, China 

Xi'an, China 

 Bogotá, Colombia

Bogotá, Colombia

 Bogotá, Colombia

Bogotá, Colombia

 Bogotá, Colombia

Bogotá, Colombia

 Bogotá, Colombia

Bogotá, Colombia

 Bogotá, Colombia

Bogotá, Colombia

 Monserrate, Bogotá, Colombia 

Monserrate, Bogotá, Colombia 

 Olivo & Lienzo Restaurant, Bogotá, Colombia

Olivo & Lienzo Restaurant, Bogotá, Colombia

 Lima, Peru 

Lima, Peru 

 Bogotá, Colombia 

Bogotá, Colombia 

 Buenos Aires, Argentina 

Buenos Aires, Argentina